Veel gestelde vragen

In juli 2018 heeft de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten (CBCS) de noodmaatregel toegepast op Ennia Caribe Schade NV, Ennia Caribe Zorg NV en Ennia Caribe Leven NV (ENNIA).

Langs verschillende wegen wordt er gewerkt aan het vinden van een oplossing voor de financiële positie van Ennia Caribe Leven (ECL).

De regering van Curaçao heeft inmiddels bekend gemaakt af te zien van het financieringsaanbod van de Nederlandse overheid ten bedrage van ANG 1,2 miljard voor een doorstart van Ennia. De regering van Curaçao heeft echter aangegeven zelf een bijdrage te willen geven om zoveel mogelijk financiële schade voor de polishouder van ECL af te houden.

 

  1. Wat betekent het bericht van de Minister-President van Curaçao van 5 oktober 2023 voor Ennia Caribe Leven NV (ECL)?

De regering van Curaçao heeft zich uitgesproken voor een “gecontroleerde afwikkeling” van ECL met compensatie van overheidswege. De CBCS werkt momenteel, in overleg met Ennia en de regeringen van Curaçao en Sint-Maarten, een aantal scenario's hiervoor uit.

Totdat duidelijk is welk scenario op ECL zal worden toegepast, zal ECL haar bedrijfsvoering voortzetten onder de huidige noodregeling (ingevoerd vanaf 4 juli 2018).

 

  1. Wat betekent een gecontroleerde afwikkeling van ECL met compensatie van overheidswege?

De CBCS werkt samen met Ennia en de regeringen van Curaçao en Sint Maarten op dit moment aan de uitwerking van een oplossing voor de financiële positie van ECL. De insteek van de CBCS, Ennia en de regeringen van Curaçao en Sint Maarten is om tot een oplossing te komen die in het belang is van de schuldeisers van ECL, waaronder vooral de polishouders.

Zodra alle partijen overeenstemming hebben bereikt over de precieze inhoud van de oplossing, zullen zij dit bekend maken. De partijen proberen zo snel mogelijk hier duidelijkheid over te geven.

 

  1. Wat is op dit moment de status van het hoofdlijnenakkoord?

Er zijn tot voor kort gesprekken gevoerd over een hoofdlijnenakkoord dat betrekking had op een doorstart van Ennia, waarbij Nederland financiering zou verstrekken aan Curaçao en Sint Maarten. De regering van Curaçao heeft op 5 oktober 2023 echter bekend gemaakt af te zien van het toen voorliggende financieringsaanbod van Nederland. Het hoofdlijnenakkoord over een doorstart is daarmee van tafel.

Momenteel werkt de CBCS, samen met Ennia en de regeringen van Curaçao en Sint-Maarten, echter hard aan mogelijke alternatieve oplossingen. De partijen zullen een nieuw akkoord over de gekozen oplossing sluiten, zodra zij hierover overeenstemming hebben bereikt. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen we u informeren.

 

  1. Wat betekent de ontstane situatie voor Ennia Caribe Schade NV (ECS), Ennia Caribe Zorg NV (ECZ) en Ennia Aruba?

Ennia Aruba valt niet onder de noodregeling van de CBCS. ECS en ECZ vallen wél onder de noodregeling.

Deze drie entiteiten zullen in beginsel deel uitmaken van de oplossing waar de CBCS, Ennia en de regeringen van Curaçao en Sint Maarten op dit moment aan werken, uiteraard waar nodig na overleg met de relevante toezichthouder.

ECS, ECZ en Ennia Aruba zijn financieel gezond en in staat om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Dat blijkt ook uit de jaarrekeningen van deze entiteiten, die zijn gecontroleerd door een externe accountant en dan ook zijn voorzien van goedkeurende verklaringen.

 

  1. Binnen welk tijdsbestek is er duidelijkheid?

De CBCS werkt de komende weken in overleg met Ennia en de regeringen van Curaçao en Sint Maarten een aantal scenario's uit.

Daarover worden momenteel nog gesprekken gevoerd en zodra er meer duidelijkheid is over de gekozen structuur zal er vanuit de regeringen en de CBCS nadere informatie worden verstrekt.

Wij zijn ons ervan bewust dat er behoefte bestaat aan meer helderheid en wij streven er dan ook naar om deze zo spoedig mogelijk te verschaffen.

 

  1. Wat betekenen de recente ontwikkelingen voor de polishouders van Ennia Caribe Leven NV (ECL)?

Voorlopig verandert er niets voor u. Uw polis bij ECL loopt gewoon door.

Zoals gezegd werkt de CBCS, in overleg met Ennia en de regeringen van Curaçao en Sint Maarten, een aantal scenario's uit.

Zodra duidelijk is wat de nieuwe structuur zal betekenen voor de polishouders, zullen zij daarvan op de hoogte worden gebracht. Het is nu echter te vroeg om daar concrete uitspraken over te doen.

 

  1. Wat betekenen de recente ontwikkelingen voor potentiële klanten die een nieuwe pensioen- of levenspolis bij ENNIA willen afsluiten?

Het is mogelijk om nieuwe pensioen- en levenspolissen bij Ennia Caribe Leven (ECL) af te sluiten. De noodregeling, toegepast sinds 4 juli 2018, heeft als focus een oplossing te vinden voor tekorten in opgebouwde kapitalen voor polissen tot die datum.

Na 4 juli 2018 is er onder meer een prudent beleggingsbeleid ontwikkeld met als doel de lange termijn verplichtingen van de verzekeraar te ondersteunen en er is een onafhankelijk beleggingscomité aangesteld met als doel de inkomende premies te beleggen conform het vernieuwde beleggingsbeleid.

De premies die na de datum van instelling noodregeling (4 juli 2018) zijn ontvangen, worden belegd en apart geadministeerd.

 

  1. Kan ik stoppen met mijn premiebetalingen?

Uw polis bij Ennia Caribe Leven NV (ECL) loopt gewoon door. Om uw dekking in stand te houden is het dus van belang dat u uw premies blijft betalen.

Als u stopt met het betalen van uw premies, zal dat logischerwijs gevolgen hebben voor uw dekking. Dit geldt uiteraard ook voor premiebetalingen voor uw schade- en zorgverzekeringen in Ennia Caribe Schade NV (ECS) en Ennia Caribe Zorg NV (ECZ).

 

  1. Kan ik mijn polis afkopen?

Uw polis bij Ennia Caribe Leven NV (ECL) loopt gewoon door. Of u kunt afkopen, hangt van uw product en polisvoorwaarden af.

Houd er echter rekening mee dat, gelet op de huidige situatie, het enige tijd kan duren voordat uw verzoek wordt verwerkt. Wilt u meer weten over uw specifieke situatie, neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Verder verwijzen wij naar persbericht nr 2018-044 op de website van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten.

 

  1. Hoe zeker is de garantie van de overheid om financiering te verstrekken?

De regering van Curaçao heeft zich uitgesproken voor een gecontroleerde afwikkeling van Ennia Caribe Leven NV (ECL) met compensatie van overheidswege.

Er worden momenteel nog gesprekken gevoerd over hoe die compensatie er precies uit zal zien. Het is nu nog te vroeg om daar concrete uitlatingen over te doen, maar vanzelfsprekend streven wij ernaar om daar zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid over te verschaffen.

 

Heeft u nog meer vragen? Neem dan alstublieft contact met ons op via het e-mailadres questions@ennia.com.